Gyakran ismételt kérdések

Erasmus+ Felsőoktatás

Hol vehetek részt Erasmus+ tanulmányi mobilitásban vagy szakmai gyakorlaton?

Tanulmányi mobilitás során lehetőséged van Európán belüli és Európán kívüli országokban tanulni, feltéve, hogy a célországbeli felsőoktatási intézmények intézményközi megállapodást írtak alá a küldő intézménnyel. A lehetséges fogadó intézmények listájával kapcsolatban a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi irodája, vagy az intézményi Erasmus+ koordinátor ad felvilágosítást.

A szakmai gyakorlati fogadóintézmény lehet bármilyen, a munkaerőpiacon vagy oktatás, képzés és ifjúságügy területén tevékenykedő állami vagy magánintézmény.

Ilyen intézmények például:

 • állami vagy magán kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is)
 • helyi-, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények
 • szociális partnerek vagy a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat, az ipari és szakmai egyesületeket és szakintézményeket is
 • kutatóintézetek
 • alapítványok
 • iskolák/intézmények/oktatási központok (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, beleértve a szakképzést és a felnőttoktatást)
 • non-profit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati intézmények
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szervek

A szakmai gyakorlatot lehetséges felsőoktatási intézményben is végezni, azonban a gyakorlat programja nem állhat kurzusokból, mert az ebben az esetben nem gyakorlatnak számít, hanem tanulmányi mobilitásnak.

A következő típusú szervezetek nem választhatók fogadószervezetként szakmai gyakorlat esetén:

 • Uniós intézmények és az EU egyéb szervei, beleértve a szakosított intézményeket, amelyek szerepelnek az alábbi listában.
 • EU programok koordinálását, menedzsmentjét végző szervezetek, például nemzeti irodák.

Tippek szakmai gyakorlati hely kereséshez.

Európán kívüli lehetőségek is elérhetőek Erasmus+ ösztöndíjjal?

Az Erasmus+ programmal 2015 óta már Európán kívüli lehetőségekre is lehet pályázni tanulmányi mobilitásra vagy szakmai gyakorlatra. Ez az ún. „nemzetközi kreditmobilitás” program a világ szinte összes régióját lefedi, azonban a megpályázható országok köre felsőoktatási intézményenként változó, erről az intézményi Erasmus+ koordinátor tud további információt nyújtani.

Milyen országokba lehet Erasmus+ ösztöndíjjal kiutazni?

Az Erasmus+ ösztöndíjaknak két típusát különböztetjük meg:

 • az egyik az Európán belüli, ún. „hagyományos” Erasmus+ program, amely keretében az EU 27 tagállamán kívül Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába, az Észak-Macedón Köztársaságba, Szerbiába vagy Törökországba lehet utazni. 
 • Néhány európai országra speciális szabályok vonatkoznak (Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikánvárosi Állam, Egyesült Királyság, Svájc, Feröer-szigetek).
 • Az Európán kívüli országok a világ szinte minden régióját lefedik.

Az Erasmus+ programban részt vevő országok teljes listája az Erasmus+ Pályázati útmutató 23-24. oldalán található.

Milyen különbségek vannak az Európán belüli és az Európán kívüli mobilitások között?

Az Európán kívüli, ún. „nemzetközi kreditmobilitás” program hasonló feltételekkel áll a hallgatók rendelkezésére, mint az Európán belüli Erasmus+ program. A legnagyobb eltérés az ösztöndíj nagyságában van: az Európán kívüli mobilitásoknál a tanulmányi mobilitásra és a szakmai gyakorlatra is egyaránt 700 EUR/hó jár, függetlenül a célországtól. Ezen felül a mobilitásban részt vevő hallgató kap utazási támogatást is, amelynek mértéke 20-1500 EUR között van a célország távolságától függően.

Eddig Európán kívüli szakmai mobilitásoknál nem volt lehetőség diploma utáni szakmai gyakorlatra, az aktív hallgatói jogviszony alatt be kellett fejezni a mobilitást. A legújabb pályázati körben ez megváltozott: a diplomázás után is végezhető szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban.

Milyen hosszú ideig tarthat az Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitás?

A hallgatói mobilitások hossza minimum 2 hónap és maximum 12 hónap lehet. 

A tanulmányi célú mobilitást és a szakmai gyakorlatot kombinálni is lehet, ennek időtartama minimum 2 hónap. A kombináció esetén nincs meghatározva, hogy milyen arányban kell felosztani a szakmai gyakorlatra és tanulmányokra fordított időt.

A felsőoktatási tanulmányok alatt több mobilitás is végezhető, egy képzési cikluson belül azonban (alapképzés/mesterképzés/doktori képzés) összesen maximum 12 hónap lehet az Erasmus+ ösztöndíjas időszakok hossza. Ha például egy hallgató 8 hónapos Erasmus+ tanulmányi célú mobilitásban vett részt, és szakmai gyakorlatot is szeretne végezni külföldön az alapképzés alatt, annak hossza maximum 4 hónap lehet. A mesterképzés és doktori képzés alatt azonban újabb 12-12 Erasmus+ hónap áll rendelkezésre. Az osztatlan mesterképzéseken (pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi, építész, erdőmérnöki, jogász stb.) összesen 24 hónap a mobilitásra felhasználható időkeret.

Más országból származom, mint ahol a tanulmányaimat folytatom. Végezhető a mobilitási program a származási országomban?

Igen, a hallgató saját származási országában is folytathat Erasmus+ mobilitást, de csak abban az esetben, ha a küldő intézmény nem a származási országában van, és a hallgató a küldő intézmény országában él életvitelszerűen.

A kiválasztási szempontokat azonban a programban résztvevő felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg, így előfordulhat, hogy azon hallgatók, akik a származási országukba jelentkeznek mobilitási programra, alacsonyabb prioritást kapnak.

Hozzáférhető a program fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók számára is?

Az Erasmus+ összes programja elérhető fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók számára. A program egyik célja a méltányosság és befogadás ösztönzése azáltal, hogy a társaikhoz képest hátrányos helyzetű és kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók számára is biztosítja a hozzáférést, beleértve a szellemi (értelmi, kognitív, tanulási), testi, érzékszervi vagy egyéb fogyatékossággal élőket is.

Az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban részt vevő hallgatóknak lehetőségük van pályázni Erasmus+ esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók pályázhatnak a 'Fogyatékkal élők vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatására'.

További információ az alábbi linken és a pályáztató intézmények honlapján található.

Mi a teendőm, ha szeretném meghosszabbítani a mobilitási időszakomat?

Ha hosszabbítani szeretnéd a mobilitásodat, akkor 

 • ezt egy kérvényben tudod jelezni a küldő intézmény felé, vagyis az itthoni Erasmus+ koordinátorodnak.
 • Fontos, hogy a kérelmet a fogadó intézménnyel is egyeztetni kell, és legkésőbb egy hónappal az eredetileg tervezett mobilitási időszak lejárta előtt be kell benyújtani. 
 • Az őszi félévről a tavaszi félévre történő hosszabbítás lehetséges, tavasziról őszire nem.

A küldő intézmény döntése alapján az ösztöndíjjal támogatott Erasmus+ mobilitás meghosszabbítása lehet ún. Erasmus+ zero támogatású (Erasmus+ zero grant) időszak is, tehát pénzbeli támogatás nélküli, de ha az intézménynek van rá kerete, akkor a hosszabbított hónapokra is ugyanúgy jár az ösztöndíj (és az esélyegyenlőségi támogatás is).

Időtartam hosszabbítás esetén módosítani kell a tanulmányi szerződést és az egyéni támogatási szerződést is.

Mi történik, miután elnyertem az Erasmus+ támogatást?

Első lépések között fontos az Erasmus+ Hallgatói Charta megismerése, ami felsorolja jogaidat és kötelezettségeidet, továbbá tartalmazza a mobilitási időszak előtt, közben és után teendő lépéseket. A konkrét teendőkről a küldő intézményed nyújt részletes tájékoztatást. Bizonyos esetekben online nyelvi szintfelmérő (OLS) elvégzése is kötelező.

Amire biztosan szükséged lesz, ill. el kell intézned:

 • Támogatási szerződés megkötése a küldő intézményeddel.
  Ez alapján fogják kiutalni az ösztöndíjadat. Célszerű euró alapú bankszámlát nyitni, és az ösztöndíj átutalását erre kérni (eurós országba történő kiutazás esetén).
 • Learning Agreement for Studies/for Traineeship kitöltése, aláíratása.
  A tanulmányi vagy szakmai gyakorlatos terved, a felvenni szándékozott kurzusok, ill. megfeleltetésük, azok elismertetésének módjának egyeztetése. Mindezekről előzetesen kell tájékozódnod, a szakfelelős/oktatók segítségével
 • Európai Biztosítási Kártya kiváltása EU-n belüli utazás esetén. 
  Tájékozódás a szükséges biztosításokról, a megfelelő biztosítások megkötése.
 • Szálláskeresés

Mit jelent az online nyelvi támogatás (OLS)?

Minden 14 napnál hosszabb felsőoktatási hallgatói mobilitás esetében, kiválasztott hallgatóként kötelezően ki kell töltened egy online nyelvi szintfelmérő tesztet (kivéve, ha anyanyelvi szinten beszéled a nyelvet, vagy a teszt a mobilitásod nyelvén még nem elérhető).  A szintfelmérő teszten elért eredmény csak a kitöltő, a küldő intézmény és az Európai Bizottság számára elérhető. A nyelvi teszted eredménye alapján hozzáférést kaphatsz egy ingyenes online nyelvi kurzushoz, amelyet már a kint tartózkodás előtt is használhatsz, ezzel fejlesztve a nyelvi kompetenciáidat és elősegítve az útra történő felkészülésedet. Lehetőség van arra is (amennyiben a munkanyelv nem egyezik meg a fogadóország nyelvével), hogy kurzushozzáférést igényelj a fogadóország nyelvéhez is. Az EuAcademy felületen található OLS szekció nemcsak nyelvi órákat tartalmaz, hanem például fórumokat, nyelvi tippeket korábbi Erasmus+ hallgatóktól és online tanácsadást is.

Amennyiben a munkanyelved nem tartozik az OLS nyelvek közé (melyek köre folyamatosan bővül), a küldő vagy fogadó szervezet más eszközökkel is nyújthat támogatást a nyelvtudás fejlesztéséhez.

Hallgatóként egynél több mobilitási programban is részt tudok venni az Erasmus+ ösztöndíjjal?

Igen, az Erasmus+ program lehetővé teszi, hogy a hallgatók több alkalommal is részt vegyenek mobilitási programban, azonban a mobilitási tevékenységek tanulmányi ciklusokra vonatkozó minimális és maximális időtartamát be kell tartani (vagyis tanulmányi ciklusonként max. 12 hónap lehet). 
Azon hallgatók esetén, akik osztatlan képzésben vesznek részt – mint például az orvostanhallgatók – a mobilitás maximális időtartama 24 hónap lehet.

Megjegyzés:
A tanulmányi ciklusonkénti maximális 12 hónapnyi mobilitásba beleszámítanak a korábbi LLP/Erasmus program keretében külföldön töltött hónapok is.

Keresés

A fenti szűrő segítségével gyorsan tudsz keresni a GYIK tartalmai között.