Kategória 1

2021.11.18.
Híreink

Nyerj EFOTT jegyet az Eurodesk játékával!

2021.11.18.
Híreink

Nyerj EFOTT jegyet az Eurodesk játékával!

Játssz az Eurodesk játékával, és nyerj napijegyet az EFOTT fesztiválra.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYERJ EFOTT NAPIJEGYET AZ EURODESK JÁTÉKÁVAL!

Facebook nyereményjáték - 2021. augusztus 05. 16:00 – 2021. augusztus 09. 9:00

 A Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: „Szervező”) a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban részletezett nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez és lebonyolít a fent megnevezett időintervallumban Az Erasmus+ Ifjúság és Eurodesk Facebook oldalán.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező  (székhely: (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) látja el.

1. A Nyereményjáték menete

1.1 A Nyereményjátékban kizárólag cselekvőképes, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják a Nyereményjáték részvételi és adatkezelési feltételeit (továbbiakban "Játékos”).

1.2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

1.3. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

1.4. A Játékban a Szervező munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

1.5. Egy Játékos csak egy Facebook profillal jogosult részt venni a Nyereményjátékban.

1.6. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

1.7. A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált Facebook fiókkal kell rendelkezniük.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.8. A Nyereményjáték kizárólag a https://www.facebook.com/EurodeskFLP oldalon keresztül érhető el.

1.9. A Nyereményjáték 2021. augusztus 05. 16:00 – 2021. augusztus 09. 9:00 között tart.

Csak az ezen időszakban beérkezett felhasználói kommentek vesznek részt a nyereményjátékban.

1.10. Nyereményjáték menete

1.10.1 A Játékos a Nyereményjátékban azáltal vesz részt, hogy a Szervező oldalán található, nyereményjátékra felhívó poszt

https://www.facebook.com/EurodeskFLP/posts/4284380431584359

alatt a nyereményjáték feladatához szorosan kapcsolódó szöveget oszt meg komment formájában. A feladathoz kapcsolódó szöveg egy ország neve, ahova szívesen elutazna a Játékos. Kontinens vagy egyéb megkötés az országra vonatkozóan nincs.

1.10.2 A Nyereményjáték sorsolásán kizárólag azon játékosok vesznek részt, akik az oldalra az 1.10.1. pontban megjelölt feltételekkel küldik el a kommentjeiket, az egyes kommentek érvényességének megítélésében kizárólag a Szervező döntése az irányadó. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az egyes megfejtéseket helyesnek, vagy helytelennek minősítse. Egy játékos csak egy kommenttel nevezhet.

1.10.3 Szervező kizárólag a Nyereményjáték 1.9. pont szerinti időtartama alatt beérkezett, és a Szervező által helyesnek megítélt kommenteket tudja elfogadni a Nyereményjátékban résztvevő megfejtésként.

2. Nyeremények

2.1 A Nyereményjáték időtartama alatt „a Nyereményjáték feltételeinek megfelelő” kommentet feltöltő Játékosok közül 5 db nyertes kerül kisorsolásra , melynek időpontja a következő:

 1. augusztus 9. 10:00

Minden nyertes 1 db napijegyet nyer az EFOTT Fesztiválra (https://efott.hu/).

2.2 A sorsolás helyszíne és menete

A sorsolás heylszíne: Budapest, 1077. Kéthly Anna tér 1.

A sorsolás kézzel történik - a Nyertesek neveit egy urnából húzza ki a Szervező egy munkavállalója, a Szervező 3 munkavállalójából álló bizottság előtt. A sorsolás nem nyilvános.

Abban az esetben, ha a nyertes Játékos valamilyen okból nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt tárgyi, személyi, illetve egyéb feltételeknek, vagy nem tudja, illetve nem jogosult átvenni a nyereményt vagy azt visszamondja, úgy helyébe tartaléknyertes lép.

Szervező a nyeremény tekintetében 1 fő tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertes a kihúzás sorrendjében válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

2.3 A nyeremény készpénzre át nem váltható és át nem ruházható. A nyeremény utáni esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

A Szervező a sorsolást követően a nyertesek kommentjeire válaszolva értesíti a nyerteseket. Ezen értesítési legkésőbbi időpontja a következő: 2021. augusztus 09. 10:30

A nyerteseket ekkor a Szervező megkéri, hogy a eurodesk@tpf.hu címen  vegye fel vele a kapcsolatot a nyeremény átvételének részleteivel kapcsolatban.

2.4. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 5 órán belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

2.5. Amennyiben a Szervezőnek a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 5 órán belül (azaz a Játékos nem reagál a Szervező komment formájában történt értesítésére), a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

2.6. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például személyi igazolvány száma) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

2.7. A nyeremény átvételének részleteit a Szervező minden nyertessel  majd e-mailben vagy telefonon egyezteti.

2.8. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

3. Nyereményjáték feltételei, felelősségi kérdések

3.1 A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

3.2. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

3.3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a az adatszolgáltatás során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és / vagy bármely egyéb feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik.

3.4. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Nyereményjátékban való részvételkésedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

3.5. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

3.6. Szervező jogosult kizárni Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

3.7. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

3.8 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

3.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

3.10 Ha a Játékos a Pályázat beküldése ( komment beküldése) közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

3.11 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

3.12 A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a www.facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Nyereményjátékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

3.13. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/EurodeskFLP oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kizár minden, a Nyereményjáték használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

3.14 Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése, stb.).

3.15 A Nyereményjátékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím-elírás stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

3.16 A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi oldalon az Erasmus ösztöndíj hallgatóknak hivatalos magyarországi oldalát, amely a https://www.facebook.com/EurodeskFLP webcím alatt található. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték-poszthoz

https://www.facebook.com/EurodeskFLP/posts/4284380431584359

hozzászól (komment formájában), kifejezett hozzájárulását adja a poszt, valamint nyereményjáték-győzelem esetén nevének nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

3.17 A Szervezőnek joga van a  Erasmus ösztöndíj hallgatóknak Facebook oldalát moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló tartalmat, ideértve aktusra utaló tartalmakat azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, posztokat és fotókat azonnal törölni az oldalról. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

4. Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató irányadó a Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) által szervezett Nyereményjáték keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

A Nyereményjáték szervezője a Tempus Közalapítvány, aki az Erasmus+ Ifjúság és Eurodesk Facebook oldalt kezeli . A Nyereményjátékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Tempus Közalapítvány felel, mint Adatkezelő.

Az Erasmus ösztöndíj hallgatóknak oldal a Nyereményáték kapcsán a Facebookkal nem áll kapcsolatban, a Facebook nem támogatja a játékot, nem a szervezője a Nyereményátéknak. Az Erasmus+ Ifjúság és Eurodesk oldal a Facebook számára nem továbbít a Játékosról semmilyen személyes adatot.

Adatkezelés jogalapja

A Játékos a Nyereményjátékban önkéntes hozzájárulásával vesz részt, így az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja teszi lehetővé az adatkezelő számára a személyes adatok jogszerű kezelését.

A résztvevő a Nyereményjáték során kommentjével egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részt vesz a Nyereményjátékban, ezáltal személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.

A Nyereményjáték menetében foglaltak értelmében a Játékos kommentje és a Facebookon beállított profilképe és felhasználóneve megjelenik a nyilvánosság számára, az oldal iránt érdeklődők számára (oldal kedvelői és látogatók).

Az Adatkezelő a nyertes Játékos alábbi személyes adatait kezeli:

 • vezeték és keresztnév (azonosítás érdekében)
 • e-mail cím és telefonszám (kapcsolattartás érdekében)
 • személyi igazolvány szám (a névre szóló EFOTT napijegyhez szükséges adat)

A Játékosnak a fenti személyes adatait nyertessége esetén kell megadnia.

Az adatkezelés célja:

A Nyereményjáték lebonyolítása során:

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték lebonyolítási ideje alatt azzal a céllal kezeli, hogy a sorsolást lebonyolítsa, a nyertes játékost azonosítani tudja, valamint a részére e-mailen továbbítani tudja a nyereményt és ezzel összefüggésben kapcsolatot tarthasson vele.

A fenti céltól eltérő célra az Adatkezelő nem kezeli a nyertes játékos személyes adatait.

Az Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezelési cél megvalósításához szükséges, de legfeljebb addig, amíg az önkéntes hozzájárulását a nyertes Játékos vissza nem vonja. A nyertes Játékos az önkéntes hozzájárulását bármikor, ingyenesen az eurodesk@tpf.hu e-mail címre küldött levelében visszavonhatja.

Az érintett jogai (GDPR III. fejezet):

-          Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól. (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk)

-          A személyes adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

-          A személyes adatainak törlését kérheti (GDPR 17. cikk)

-          Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

-          A személyes adatai hordozhatóságához való jog (GDPR 20. cikk)

-          Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk)

Az Adatkezelő a kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Az adatkezeléssel érintett személy a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu

Az érintett személy, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fenti elérhetőségen keresztül.

Az Adatkezelő az adatvedelem@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül helyesbíti, illetve – hozzájárulás jogalap esetén - törli az adatokat. Amennyiben az Adatkezelőnek a jogszabályból eredő kötelezettsége miatt nem kell a továbbiakban tárolnia e személyes adatokat.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Panasz az adatkezelés ellen:

A nyertes játékos az adatkezelés ellen panasszal élhet az Adatkezelő adatkezelési tisztviselőjénél (adatvedelem@tpf.hu), illetve közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám; www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. Facebook rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

A Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Nyereményjáték – a Facebook Platform használatán túl – nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Nyereményjáték során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2021.08.05.

Tempus Közalapítvány