Adatvédelmi tájékoztató

az Eurodesk Magyarország „Ti történeteitek” felhíváshoz kapcsolódó adatkezeléséhez

 

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről az Eurodesk Magyarország „Ti történeteitek” felhíváshoz kapcsolódóan.

Az adatkezelés célja, hogy nemzetközi mobilitási tapasztalatokkal rendelkező jelentkezők által készített érdekes, tartalmas, színvonalas, a fiatalokhoz és a velük foglalkozó szakemberekhez szóló cikkek, interjúk, fotós- és videós tartalmak jelenjenek meg a Tempus Közalapítvány különböző online felületein (elsősorban az eurodesk.hu oldalon), online és nyomtatott kiadványaiban.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Tempus Közalapítvány

Székhely és levelezési cím: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.

Képviseli: Czibere Károly elnök

Telefonszám: +36-1-237-1300

Adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe: Dr. Ugrai Gábor, adatvedelem@tpf.hu

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 A jelentkezés során az alábbi személyes adatait kezeljük:

 • név
 • e-mail cím
 • cikk, videó, fotóriport

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelés jogalapja

4.1.1. Az adatkezelés jogalapja az Ön felhívásra történő jelentkezéskor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Az adatok kezelése és megőrzése jogszerű, amennyiben az érintett az adatkezelés egy vagy több célból történő kezeléséhez hozzájárul.

4.1.2. Az adatkezelés jogalapja az Ön által a felhívásra beküldött műveinek (képfelvétel, kép-és hangfelvétel (videófelvétel), cikk) kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Az adatok kezelése és megőrzése jogszerű, amennyiben az érintett az adatkezelés egy vagy több célból történő kezeléséhez hozzájárul.

4.2. Az adatkezelés céljai: a nemzetközi mobilitási tapasztalatok honlapon történő megosztása , valamint a kapcsolattartás.

Az Ön adatainak kezelésére az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor.

Az Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az 1. és jelen pont szerinti céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatok kezelése addig tart, amíg Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulását vissza nem vonja.

A hozzájárulás visszavonásának módja egy e-mail küldése az adatvedelem@tpf.hu  email címre „Adatok törlése” tárggyal.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az Adatkezelő az Érintettek hozzájárulásával a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján, beküldött A Ti történeteitek” (élménybeszámolók, fiatalok történetei) továbbíthatja az Európai Bizottság által működtetett Európai Ifjúsági Portál felé (https://europa.eu/youth/stories_hu). Az Érintettek elkülönített módon nyilatkoznak, arról, hogy hozzájárulnak az élménybeszámolóik, történeteik továbbításához és azokhoz való feltöltéséhez.

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Az adatkezelő gondoskodott arról, hogy a személyes adatokat megismerő munkavállalói megfelelő jogosultsággal rendelkeznek, továbbá adatvédelmi oktatásban részesültek.

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

8.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: adatvedelem@tpf.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat fenti elérhetőségen keresztül.

8.4. Ön bármikor jogosult a rögzített adatainak helyesbítésére vagy azok Adatkezelő általi törlésére (hozzájárulásának visszavonására, az 5. pontban foglaltak szerint). Adatkezelő az adatvedelem@tpf.hu  e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül helyesbíti, illetve – hozzájárulás jogalap esetén - törli az adatokat. Amennyiben az Adatkezelőnek a jogszabályból eredő kötelezettsége miatt nem kell a továbbiakban tárolnia e személyes adatokat.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.5. Az Érintett panasszal élhet az adatkezelés ellen az az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél (adatvedelem@tpf.hu), a bíróságnál és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. , levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; www.naih.hu ).

8.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Budapest, 2021. augusztus 16.